डाउनलोडहरू

नाम मिति कार्य
आ.व. २०७९।८० को फाल्गुन मसान्त सम्मको आय तथा व्ययको विवरण 2023-Mar-30 Open
नक्सा पास कार्यविधि २०७४ 2023-Mar-26 Open
तार्केश्वोर नगरपालिकाको चालु आ.ब. २०७२:७३को बार्षिक बजेट निकासा तथा खर्च बिबरण 2023-Mar-26 Open
आ.व. २०७७:०७८ को वडा स्तरीय स्विकृत योजना तथा कार्यक्रमहरू 2023-Mar-26 Open
आ.व. २०७५।०७६ मा संचालन हुने विविध योजना तथा कार्यक्रमहरु अन्तर्गत विनियोजन रकमहरु 2023-Mar-26 Open
आ.व. २०७८।०७९ को स्वीकृत वडागत योजना तथा कार्यक्रम विवरण 2023-Mar-26 Open